CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A MEMBRILOR ASOCIAȚIEI

27.03.2023Din partea:
Consiliului Director al Asociației „Societatea de Neuropatie Diabetică”
România, Cluj-Napoca, Str. Ady Endre 44, ap. 6/1, jud. Cluj
Către:
Membrii Asociației „Societatea de Neuropatie Diabetică”
Având în vedere prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații (OG 26) ale Actului
Constitutiv al Asociației „Societatea de Neuropatie Diabetică” (Asociația) și ale Statutului
Asociației, Consiliul Director al Asociației:

CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A MEMBRILOR ASOCIAȚIEI
în data de 03.04.2023, ora 18:00 (AGOA), aceasta urmând a avea loc:
(i) la sediul Lospa și Asociații – Societate Civilă de Avocați, situat în mun. București,
sector 1, str. Paris nr. 36, etaj 3, ap.1,
(ii) prin intermediul mijloacelor de comunicare în mediul online, respectiv Microsoft
Teams, conform art. 20 din Statutul Asociației, coroborat cu art. 21 alin. (5) din OG 26,
pentru a discuta și vota următoarea


ORDINE DE ZI:


1. Alegerea unui nou Președinte al Asociației și, consecutiv, actualizarea Actului Constitutiv
și a Statutului cu numele noului Președinte al Asociației, având în vedere demisia dnei prof.
Gabriela Radulian din funcția de Președinte al Asociației.
Depunerea candidaturilor se va realiza până la data de 20.03.2023, ora 23:59. Dosarul de
candidatură va fi comunicat în atenția Consiliului Director, la adresa de email
[email protected], și va conține CV-ul candidatului, scrisoare de intenție și programul
candidatului privind activitățile vizate pe durata exercitării mandatului.


2. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare/ raportului bilanțului Asociației întocmit
pentru anul 2022.


3. Prezentarea și aprobarea planului financiar și de activitate al Asociației pentru anul 2023.


4. Discutarea situației membrilor Asociației care nu au achitat cotizația anuală și celelalte
contribuții stabilite de Adunarea Generală, dacă este cazul, până la data AGOA din data de
03.04.2023.


5. Discutarea propunerii privind eliminarea taxei de înscriere în cuantum de 100 lei.


6. Discutarea propunerii privind modificarea cuantumului cotizației anuale astfel:
- cotizație anuală: 150 lei;
- cotizație anuală pentru medicii rezidenți: 100 lei.


7. Împuternicirea Lospa și Asociații – Societate Civilă de Avocați, în vederea semnării, în
numele Asociației, a Procesului-Verbal care urmează a fi încheiat cu ocazia Adunării Generale
Ordinare a Asociației, a Actului Constitutiv și a Statutului Asociației, precum și pentru îndeplinirea
oricăror formalități legale în vederea înregistrării modificărilor adoptate.


***


I. Participarea
Participarea membrilor Asociației la AGOA este permisă:


a) la locul convocării Adunării, prin simpla probă a identității acestora, cu actul de identitate;


b) online, prin intermediul aplicației Microsoft Teams, începând cu ora stabilită pentru
AGOA. Pentru participarea online, membrii vor transmite până la data 31.03.2023 ora 14:00, la
adresa <[email protected]>, o adresă de corespondență electronică la care vor putea fi
conectați la aplicația Microsoft Teams.


II. Votul prin corespondență


Membrii Asociației sunt puternic încurajați să opteze pentru exercitarea dreptului de a
vota prin corespondență, opțiunile de vot exprimate cu privire la ordinea de zi convocată
urmând a fi înaintate Asociației după cum urmează:


a) printr-o scrisoare transmisă către adresa la care va avea loc Adunarea Generală, respectiv,
sediul Lospa și Asociații – Societate Civilă de Avocați, situat în mun. București, sector 1, str. Paris
nr. 36, etaj 3, ap.1, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, în plic închis, cu
mențiunea scrisă clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A
MEMBRILOR ASOCIAȚIEI DIN DATA DE 03.04.2023”. Asociații au obligația de a transmite
scrisorile, astfel încât, cel mai târziu la data de 31.03.2023, ora 17:00, să ajungă la adresa astfel
menționată;


b) transmise prin e-mail, la adresa <[email protected]>, menționând la subiect
„PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A MEMBRILOR ASOCIAȚIEI DIN DATA DE
03.04.2023” până la data 31.03.2023, ora 17:00.


III. Detalii privind exercitarea dreptului de vot


Luând în considerare modalitatea de vot descrisă la punctul II de mai sus, asociații sunt rugați să
își exprime votul, menționând „PENTRU/ÎMPOTRIVĂ” în legătură cu privire la fiecare punct de pe
ordinea de zi.


CONSILIUL DIRECTOR AL ASOCIAȚIEI „SOCIETATEA DE NEUROPATIE DIABETICĂ